Svenska:

Naturprogram på TV:
Djur av alla arter kan lyfta 20 gånger sin egen vikt. De flesta gör dock inte detta för de är inte show-offs som de där nedrans myrorna.
Människan är den enda arten, förutom vissa pingviner, som har internet. Den väsentliga skillnaden är att på pingvinernas internet handlar merparten av den tillgängliga informationen om tropisk frukt.
Tvättbjörnen är den enda djurarten som har jobb. De flesta jobbar som revisorer åt mindre firmor, men vissa gör skäl för sitt namn och jobbar med pengatvätt. Oavsett var de jobbar så är det i regel finansbranschen som lockar tvättbjörnen med dess flinka fingrar och breda vingspann.
Det krävs minst femhundra uttrar för att…

Fru (Röd): Det här programmet är intressant!
Fru (Lila): Ja, jag visste inte att fåglar också lade ägg.

English:

Nature show on TV:
Animals of every species can lift twenty times their own weight. Most don’t though, because they are not show-offs like those dang ants.
Humans are the only species, apart from certain penguins, who have internet. The significant difference is that on the penguin internet most of the available information is about tropical fruit.
The raccoon, or “wash bear”, is the only species of animals that have jobs. Most work as accountants for small firms, but some work with their namesake, in money laundering. No matter where they work, it is in general the financial sector that attracts the raccoon with its nimble fingers and wide wingspan.
At least five hundred otters are required in order to…

Wife (Red): This program is interesting!
Wife (Purple): Yes, I didn’t know that birds also laid eggs.